สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์จารุณี การี

แกลเลอรี่