สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร ได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ในเอกสารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชินวัจน์ งามวรรณากร ได้รับคัดเลือกให้เผยแพร่ในเอกสารงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ จากรายงานวิจัยการพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ภายในโรงงานขนาดย่อม ด้วยเทคโนโลยีไร้สายผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ต สำหรับทุกสรรพสิ่ง

แกลเลอรี่