สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

ด้วยชมรม To be number one มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ได้จัดกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผ่านสื่อออนไลน์ทาเพจชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โดยผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 25 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดหลักเกณฑ์และใบสมัครดังเอกสารแนบ)

          นักศึกษาที่สนใจ สามารถประสาน อาจารย์ ดร.ยุทธนา  กาเด็ม คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด