สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการสัมมนาการพัฒนาบุคลิกภาพ ทางด้านบรรณารักษ์ในยุคดิจิทัล ภายใต้กิจกรรม "บุคลิกดี กล้าพูด กล้าแสดงออก ดูดีได้ในแบบของคุณ"

แกลเลอรี่