สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันราชภัฏ 2565 BIG CLEANING DAY ณ ห้องหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันราชภัฏ 2565 Big Cleaning Day  ณ ห้องหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภสารสนเทศศาสตร์  

วันที่ 14 กุมสภาพันธ์ 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมให้มีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ผู้ทรงคุณไพศาลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ให้หลักสูตรทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ใช้สอยของหลักสูตรให้สะอาดเรียบร้อย ษา โดยมีนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 10 คน เป็นจิตอาสาในการทำความสะอาดในกิจกรรมดังกล่าว 

แกลเลอรี่