สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

วันนี้ ( 7มิ.ย.2565) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการในการประเมิน ซึ่งประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดําเนิน ตำแหน่ง ประธานกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์์อิสมาแอ  ล่าเตะเกะ ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

3. อาจารย์์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ตำแหน่ง กรรมการภายในมหาวิทยาลัย

ณ ห้องวิจัย ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (3.34)

แกลเลอรี่