สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการสัมมนาความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง "สวยผ่านความคิด สะท้อนบุคลิกนักบริการ(นักสารสนเทศ)"

วันที่ 14 กันยายน 2565 ทางนักศึกษาหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการสัมมนาความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง "สวยผ่านความคิด สะท้อนบุคลิกนักบริการ(นักสารสนเทศ)" ณ ห้องAmerican Corner ชั้น 2 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ชุติมา คำแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ และวิทยากรที่มากความสามารถ คุณ ฝ้ายลิกา ยาแดง วิทยากรมากความสามารถทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ มาบรรยายให้ความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติในการคิดเพื่อพัฒนาบุคลิกของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองในการฝึกสหกิจต่อไป

แกลเลอรี่