สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ผ.ศ.นูรีดา จะปะกียา อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ได้นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ.อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต และหอสมุดกลาง ม.ราชภัฏภูเก็ต

อาจารย์ ผ.ศ.นูรีดา จะปะกียา อาจารย์ประจำหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ได้นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ.อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต และหอสมุดกลาง ม.ราชภัฏภูเก็ต

แกลเลอรี่