สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมนำเสนอผลการฝึกสหกิจกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมบราแง อาคาร 24 คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่