สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 มีนาคม 2656 หลักศูตรสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษา ณ ร้านอาหารไลลา 

แกลเลอรี่