สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร่วมให้กำลังใจนักศึกษาสหกิจศึกษา เข้าประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับคณะฯ HUSO CO-OP 2023

พบกับการนำเสนอผลงานสหกิจที่ผ่านการคัดเลือกในระดับหลักสูตร จำนวน 14 ผลงาน เพื่อชิงเป็นตัวแทนของคณะเข้าแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ตัวแทนหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ในการเข้าร่วมประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับคณะฯ
- Google app sheet เพื่อบริหารจัดการครุภัณฑ์ของฝ่ายงานวิทยบริการและสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มทร.
- การสร้างสื่อแอนิเมชัน เรื่อง การแนะนำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย สำนักวิทยบริการฯ ม.ราชภัฏสงขลา
ห้องประชุมเซอรา (ชั้น 2) อาคารสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่