สารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 
http://research.yru.ac.th


ชื่อหน่วยงาน URL
สำนักงานผู้อำนวยการ  
งานบริหารทั่วไป http://research.yru.ac.th/gresearch/
ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ http://research.yru.ac.th/rsvarious/index.php
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ http://research.yru.ac.th/humandev/
งานสนับสนุนการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น http://research.yru.ac.th/rslocal/index.php
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม http://research.yru.ac.th/artcenter/
งานบริหารทั่วไป  
งานอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม  
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ http://research.yru.ac.th/scicenter/
งานบริหารทั่วไป  
งานบริการและเผยแพร่  
คลินิกเทคโนโลยี http://research.yru.ac.th/clinic/