หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์