บุคลากร

นายปราโมทย์ ศรีปลั่ง
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : Pramote.s@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-ศิลปะสื่อผสม

นายธนวัฒน์ พรหมสุข
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : Thanawat.p@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-ภาพพิมพ์

แสดงงาน http://www.lalanta.com/emerge/thanawat%20promsuk/thumbnails/

นางสาวสุวัสสา เภอทอง
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : suwatsa.p@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

ทัศนศิลป์

นายวินัย สุขวิน
(อาจารย์)

เบอร์ติดต่อ : 089-9781050 ()

อีเมล์ : winai.s@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

จิตรกรรม

นางสาวจิรชยา ฉวีอินทร์
(นักวิชาการช่างศิลป์)

เบอร์ติดต่อ : 064-2369459 ()

อีเมล์ : Jirachaya.c@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

ด้านวิชาการ