ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

8 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 

1. ปรัชญาของหลักสูตร

          บัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ เปนผูมีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความสามารถในการคิดค้น สรางสรรคนวัตกรรม เพื่อผลิตผลงานทางการออกแบบและทัศนศิลป์ สามารถนําความรูไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเขาใจและตระหนักถึงบทบาทของนวัตกรรมทางทัศนศิลป์ บนฐานของภูมิปญญาทองถิ่นและสากล ที่มีประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม

 

2. ความสําคัญของหลักสูตร

          หลักสูตรการออกแบบทัศนศิลป์ พัฒนาขึ้นจากฐานความคิดของบริบททางสังคม และปรากฏการณทางศิลปะที่มีพัฒนาการทางแนวคิด และรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ซึ่งภายใตแนวทางของการพัฒนาประเทศ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพ และรูเทากันกับความเปลี่ยนแปลงและความเจริญทางเทคโนโลยีโดยมุงเนนใหคนมีความคิดและใชความคิดทางสรางสรรค เพื่อสรางองคความรูใหม หรือนวัตกรรมตาง ๆ ใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเศรษฐกิจสรางสรรค ซึ่งจะเปนทางเลือกใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย ศาสตรทางดานศิลปะและการออกแบบ ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการพัฒนาความคิดสรางสรรค จําเปนตองพัฒนาการจัดการศึกษาใหสัมพันธกับการพัฒนาประเทศ ดังนั้นภาควิชาศิลปกรรมศาสตร จึงพัฒนาหลักสูตรการออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนบุคลากรทางความคิดสรางสรรคที่มีคุณภาพ สามารถนําความรูไปประยุกตหรือบูรณการ เพื่อสรางสรรคงานออกแบบ หรือสรางนวัตกรรมทางทัศนศิลป์ที่มีคุณคาตอตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร

          วัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ ต้องการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สำคัญดังนี้

          3.1 มีความรู้ ความสามารถทางความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติงานด้านทัศนศิลป์ มีทักษะในการค้นคว้า ทดลอง ด้านการออกแบบและการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์หรือบูรณาการเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการออกแบบหรืองานทัศนศิลป์ได้

          3.2 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพนักออกแบบ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าใจภูมิปัญญาไทยและสากล มีบทบาทต่อการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

          3.3 มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการออกแบบและทัศนศิลป์ สามารถนำความรู้ ความสามารถ และคุณลักษระที่ดีของงความเป็นบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ท้องถิ่นและสังคมต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ