ติดต่อเรา

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชั้น 1 อาคาร 10B ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299648  เบอร์ภายใน 53000
อีเมล  innovation.a@yru.ac.th  หรือ  artyruyala@gmail.com