การอบรมเชิงปฏิบัติการวาดเส้น

11 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ภาพกิจกรรมของหลักสูตร

วันที่  10 มิถุนายน  2560 นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์และนักศึกษาสาขาการออกแบบศิลปกรรม  

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติวาดเส้น ณ  ห้อง  58 -109  คณะศิลปกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   จำนวน  9  คน  เพื่อเป็นการฝึกทักษะการวาดเส้นด้วยเกรยอง และนำทักษะมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานในลักษณะของตนเอง  โดยการนำของ อาจารย์วินัย   สุขวินและอาจารย์ธนวัฒน์   พรหมสุข ร่วมทั้งนำนักศึกษาเข้าชมนิทรรศการ 

"การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62” และ“การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 33”ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา