โครงการอบรมพัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครู นักเรียน

12 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ภาพกิจกรรมของหลักสูตร

 

กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครู นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสามจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ การเรียนรู้ศิลปะเป็นกิจกรรมการเรียนที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนในหลายด้านช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการทางศิลปะชื่นชมความงามมีสุนทรียภาพความมีคุณค่าซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาครูและนักเรียนจึงจัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ครูนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านศิลปะและได้ฝึกทักษะพื้นฐานมีจินตนาการในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จำนวน 12 โรงเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 รวมทั้งสิ้น 48 คนa