การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ปี 2561

12 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ภาพกิจกรรมของหลักสูตร

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 หัวข้อ “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” “Creative Research for Stability Prosperity and Sustainability” วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา http://eservice.yru.ac.th/conres2018/