อาจารย์วินัย สุขวิน

18 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานสร้างสรรค์อาจารย์

 

Karya : King Rama 10 of the chakri dynasty

Media : Oil on canvas

Tahun Pembuatan : 2018

Konsep : จิตรกรรมสร้างสรรค์ชุด King Rama 10 of the chakri dynasty ด้วยความจงรักภักดีและเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบสัจนิยม เทคนิคสีน้ำมัน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งเป็นรัชกาลปัจจุบันของประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดพระราชประวัติและพระอิริยาบถของพระองค์ท่าน อีกทั้งเป็นสื่อกลางเชิงสัญลักษณ์แทนความรู้สึกของผู้สร้างสรรค์ในรูปแบบเฉพาะตน

ตีพิมพ์  ARTEASTISM#3 International Art Exhibition 2018  ณ มหาวิทยาลัยมาลัง ประเทศอินโดนีเซีย