ฝึกงาน

18 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ  สถานประกอบการต่าง ๆ  ในจังหวัดสงขลา   ภูเก็ต   ประจวบคีรีขันธ์  และกรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่วันที่  17  ธันวาคม  2561 - 28  กุมภาพันธ์ 2561