อาจารย์ปราโมทย์ ศรีปลั่ง

9 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานสร้างสรรค์อาจารย์

 

 

 

 

ชื่อภาพ  ดาหลาชายแดนใต้ 1

ขนาด 30x40

เทคนิค  Digital art

ชื่อภาพ  ดาหลาชายแดนใต้ 2

ขนาด 30x40

เทคนิค  Digital art

ดวงตา ชบา สันติภาพ

สบตาฉัน รอวันสันติภาพ

ความหวังแห่งสันติภาพ

ชบา ชีวิต สันติภาพ