การคืนครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพ ชั้นปี 1 แขนงวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

26 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

แนวปฏิบัติ  :   หลังจากจบคาบเรียน ให้นักศึกษาจัดการไฟล์ในกล้อง และส่งคืนอุปกรณ์ให้เรียบร้อย