Big Cleaning

16 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ภาพกิจกรรมของหลักสูตร

วันที่  16  มกราคม  2562  จัดกิจกรรม D – Day Green YRU Green University พัฒนาสภาพแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว เน้น ลด เลิก ใช้พลาสติก และกล่องโฟมทุกชนิด
ซึ่งมหาวิทยาลัยจัด “โครงการ Green YRU Green University” ซึ่งประกอบด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง มาตั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นมา โดยได้รับงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์สู่มาตรฐานความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) โดยในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ปฏิรูประบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญไว้ใน ตัวชี้วัดที่ 1 คือ จำนวนต้นแบบในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม การจัดการขยะ การจัดการพลังงาน ทั้งนี้โดยเป้าหมายคือ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเสนอข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (Green University) ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้อีกด้านหนึ่งตามวิสัยทัศน์องค์กรต่อไป