บุคลากร

อาจารย์ฐานนท์ มณีนิล
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-2996999 (52800)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

เว็บไซต์https://profile.yru.ac.th/thanon.m

อาจารย์สิริพัฒน์ รันดาเว
(กรรมการและเลขานุการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (52800)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เว็บไซต์https://profile.yru.ac.th/siripat.r

ผศ.เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
(กรรมการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-2996999 (52800)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

กฎหมายมหาชน

เว็บไซต์http://profile.yru.ac.th/akachat.v

อาจารย์วานิช ทองเกตุ
(กรรมการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-2996999 (52800)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

กฎหมายเอกชน

เว็บไซต์http://profile.yru.ac.th/wanich.t

อาจารย์ชลธิชา สุรัตนสัญญา
(กรรมการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-2996999 (52800)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

กฎหมายมหาชน

เว็บไซต์ :   https://profile.yru.ac.th/chonthicha.a

อาจารย์คเณศ รัตนวิไล
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-632 (8200)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

กฎหมายอาญา

เว็บไซต์http://profile.yru.ac.th/khanate.r

นายสุรเดช สุวรรณชาตรี
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 073-2996999 (52800)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

กฎหมายแรงงาน

เว็บไซต์http://profile.yru.ac.th/suradate.s

นายอารีฟ มะเกะ
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 073-2996999 (52800)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เว็บไซต์ : http://profile.yru.ac.th/arif.m

นางสาวอารยา ชินวรโกมล
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 073-2996999 (52800)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

กฎหมายระหว่างประเทศ / กฎหมายสิทธิมนุษยชน

เว็บไซต์http://profile.yru.ac.th/Araya.c

อาจารย์พล บุษษะ
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 073-2996999 (52800)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

เว็บไซต์http://profile.yru.ac.th/phol.b