บุคลากร

อาจารย์ฐานนท์ มณีนิล
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 085-080-5557 ()

อีเมล์ : Thanon.m@yru.ac.th


อาจารย์สิริพัฒน์ รันดาเว
(กรรมการและเลขานุการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 081-xxx-xxxx ()

อีเมล์ : siripat.ru@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

กฎหมายแพ่ง

ผศ.เอกฉัตร วิทยอภิบาลกุล
(กรรมการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 084-079-1741 ()

อีเมล์ : aegachat@yahoo.com


อาจารย์วานิช ทองเกตุ
(กรรมการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 089-692-0230 ()

อีเมล์ : wanich_0625@hotmail.com


อาจารย์คเณศ รัตนวิไล
(กรรมการหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 086-310-8688 ()

อีเมล์ : khanate.r@yru.ac.th


นายสุรเดช สุวรรณชาตรี
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : 124@yru.ac.th


นางสาวอารยา ชินวรโกมล
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : f@yru.ac.th


อาจารย์ชลธิชา สุรัตนสัญญา
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 094-583-0679 ()

อีเมล์ : chonthicha.a@yru.ac.th


นายอารีฟ มะเกะ
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : suhaina.s@yru.ac.th


อาจารย์พล บุษษะ
(อาจารย์ผู้สอน)

เบอร์ติดต่อ : 081-855-3963 ()

อีเมล์ : goodlawyerman@hotmail.com