ประวัติความเป็นมา

16 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

 ความเป็นมาของหลักสูตร

               พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะและมีความแตกต่างไปจากพื้นที่อื่นๆ โดยเฉพาะความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของกฎหมายครอบครัวและมรดกของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีการบัญญัติให้บังคับใช้เฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น  โดยแยกออกจากการบังคับใช้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตลอดจนรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในคาบสมุทรมาลายู  ดังนั้น  ในการพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จึงได้คำนึงถึงความเป็นอัตลักษณ์ตลอดจนความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากฎหมายครอบครัวอิสลามและกฎหมายมรดกอิสลามเข้ามาเสริมและเพิ่มเติม  เพื่อที่จะสร้างนักกฎหมายที่มีความรู้คู่คุณธรรมและเป็นไปตามความต้องการของพื้นที่  ตลอดจนสามารถนำความรู้จากการศึกษามารับใช้พื้นที่ได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องจัดให้มีการเรียนการสอนในวิชากฎหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและข้อเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่  การตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพทางนิติศาสตร์ซึ่งมีบทบาทสำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะนี้ทำให้หลักสูตรนิติศาสตร์จึงถือกำเนิดขึ้นในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยการสนับสนุนและผลักดันของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรสร  ศรีไตรรัตน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในขณะนั้น  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในขณะนั้น  ทำให้ในปีการศึกษา  ๒๕๕๕ หลักสูตรนิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้เปิดการเรียนการสอนขึ้นครั้งแรกและถือเป็นหลักสูตรนิติศาสตร์แห่งแรกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

       หลักสูตรนิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผ่านการอนุมัติหลักสูตรโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เมื่อวันที่  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  และผ่านการรับรองหลักสูตรโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรในภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  แล้ว  หลักสูตรนิติศาสตร์ได้เปิดการสอนให้แก่นักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป.  โดยในขณะนี้  มีจำนวนนักศึกษาภาคปกติ  ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ จนถึงชั้นปีที่  ๔  ทั้งสิ้นประมาณ  ๓๐๐ คน  และมีจำนวนนักศึกษาภาค กศ.บป.  ตั้งแต่ชั้นปีที่  ๑ จนถึงชั้นปีที่  ๓  ทั้งสิ้นประมาณ  ๗๐  คน

        ในการจัดการเรียนการสอนนั้น  หลักสูตรนิติศาสตร์ได้จัดให้มีการสอนโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในวิชาการและวิชาชีพทางนิติศาสตร์   ตลอดจนจัดให้มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร  ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญทางนิติศาสตร์ ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เพื่อร่วมกันสร้างนักกฎหมายที่มีคุณภาพมีคุณธรรมออกสู่สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป