ปรัชญา

7 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

            หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มุ่งให้การศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และมีความสามารถในการนำความรู้ทางด้านกฎหมายมาปรับใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง