ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

2 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

หลักสูตรนิติศาสตร์  มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม  มีแนวทางในการพัฒนาความรู้ทางกฎหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเอง  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความต้องการศึกษาวิชากฎหมาย  ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มเติมขึ้น  และสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม  เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้  และเพื่อให้สอดคล้องกับปณิธานที่กล่าวไว้ว่า  “ เข้าใจ  เข้าถึง  และพัฒนา”