วัตถุประสงค์

28 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

              หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

          1.3.1 มีความรู้ ความสามารถตลอดจนมีคุณธรรมในทางกฎหมาย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          1.3.2 มีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ให้เกิดการช่วยเหลือและพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันขึ้นภายในสังคม

          1.3.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี การใช้ภาษาไทย และการใช้ภาษาต่างประเทศที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพกฎหมายหรืออาชีพอื่นตามควรแก่กรณี