ติดต่อเรา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชั้น 6 ห้อง 607 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

133 มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299-699 ต่อ 52800

Fax. 073-299-633

E-mail : [email protected]