ติดต่อเรา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชั้น 6 อาคาร 24 (อาคารสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 073-299-632  Fax. 073-299-633