หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยทางนิติศาสตร์โดยเน้นทักษะทางด้านการพูดและการเขียน ชั้นปีที่ ๑

7 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทยทางนิติศาสตร์โดยเน้นทักษะทางด้านการพูดและการเขียน โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ โดยได้รับเกียรติจากนายรณชัย จันทร์แก้ว ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทักษะการพูดนำเสนอและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาวิชาชีพนิติศาสตร์”

อนึ่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพนิติศาสตร์ให้มีทักษะทางด้านการพูดและการเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ