ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2563

7 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 1 คัดเลือกโดยการส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตรวจคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (หอประชุมใหญ่) ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาแสดงในวันสอบ ผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 16 มกราคม 2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน