นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มรย. คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ทนายความในยุคแห่งการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่” ในงานวันรพี

26 กันยายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลเกียรติยศ

 

นางสาวเบญจวรรณ แซ่เจ้า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชมเชยการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2565 หัวข้อ “ทนายความในยุคแห่งการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่” ภาคภาษาไทย เนื่องในวันรพี โดยว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมี อาจารย์อารยา ชินวรโกมล พร้อมด้วย อาจารย์ชลธิชา สุรัตนสัญญา อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และนางสาวสมฤทัย ทองนุ้ย นิติกร งานการเจ้าหน้าที่ เป็นที่ปรึกษาในการแข่งขันครั้งนี้

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็นภาคภาษาไทย หัวข้อเรื่อง “ทนายความในยุคแห่งการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่” และภาคภาษาอังกฤษหัวข้อเรื่อง “Lawyers in the age of communication and modern technology” โดยมีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 30 แห่ง ผู้เข้าแข่งขันภาคภาษาไทย มีจำนวน 51 คน และภาษาอังกฤษ มีจำนวน 19 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ มีสมรรถนะสำหรับการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นคลังปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น