“กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครอง : รูปแบบของรัฐบาลที่เหมาะสมของประเทศไทย”

29 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

10 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองการปกครอง : รูปแบบของรัฐบาลที่เหมาะสมของประเทศไทย”