หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21

30 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันอาทิตยที่ 12 มีนาคม 2566 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 "เทคนิคการใช้ภาษากฎหมายให้มีประสิทธิภาพ" ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก นายพชรพงศ์ จันทรามศรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้ภาษากฎหมาย