ชื่อหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา            :         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      :         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

    รหัสหลักสูตร :  25541571101646

    ภาษาไทย    :  นิติศาสตรบัณฑิต

    ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Laws

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย    ชื่อเต็ม :  นิติศาสตรบัณฑิต

                    ชื่อย่อ  :  น.บ.

    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Laws

                    ชื่อย่อ  :  LL.B.