ชื่อหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           :        มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       :         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

    รหัสหลักสูตร :  25541571101646

    ภาษาไทย     :  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

    ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Laws

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย     ชื่อเต็ม :  นิติศาสตรบัณฑิต

                      ชื่อย่อ  :  น.บ.

    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Laws

                      ชื่อย่อ  :  LL.B.

3. วิชาเอก

    ไม่มี 

4. จำนวนหน่วยกิต

    ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

    5.1 รูปแบบ 

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  

    5.2 ประเภทของหลักสูตร

          หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

    5.3 ภาษาที่ใช้

         จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

    5.4 การรับเข้าศึกษา

         รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

    5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว