โครงสร้างหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

    3.1 หลักสูตร

          3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

          3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

104

หน่วยกิต

    2.1 เฉพาะด้านบังคับ

ไม่น้อยกว่า

96

หน่วยกิต

    2.2 เฉพาะด้านเลือก

ไม่น้อยกว่า

8

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

          - สำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่น ให้เรียนหมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 104 หน่วยกิต ส่วนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ต้องเรียนเนื่องจากได้ผ่านการศึกษาหมวดวิชาดังกล่าวในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นมาแล้ว

          - สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ขอเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน       ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้