โครงสร้างหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

หลักสูตร

          3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

          3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

   1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

   1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

   1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ

ไม่น้อยกว่า

3

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

98

หน่วยกิต

    2.1 เฉพาะด้านบังคับ

ไม่น้อยกว่า

86

หน่วยกิต

    2.2 เฉพาะด้านเลือก

ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต