รายวิชาหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

รายวิชา 

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ดังนี้      

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

       ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า

12

หน่วยกิต

 

1) บังคับเรียน

 

10

หน่วยกิต

2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

2(1-2-3)

 

Thai for Communication

 

2100102

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน

2(1-2-3)

 

Speaking and Writing Skills Development

 

2100104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้

2(1-2-3)

 

English for Communication and  Learning Development

 

2100107

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

2(1-2-3)

 

Melayu for Communication

 

2100108

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้

2(1-2-3)

 

Melayu for Communication and Learning Development

 

*2100115

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

2(1-2-3)

 

English for Communication 1

 

*2100117

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ

2(1-2-3)

 

Thai for Careers

 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า (โดยไม่ต้องเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้)

 

 

2) เลือกเรียน                           ไม่น้อยกว่า           2                    

หน่วยกิต

2100103

หลักการอ่านและการเขียนคำไทย

2(2-0-4)

 

Principles of Reading and Writing Thai Words

 

2100105

การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ

2(1-2-3)

 

Development of Speaking and Reading  Skills in English

 

2100106

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน

2(1-2-3)

 

English for Reading and Writing Development

 

2100109

ภาษามลายูพื้นฐาน

2(1-2-3)

 

Basic Melayu

 

2100110

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

2(1-2-3)

 

Chinese for Communication

 

2100111

ภาษาอาหรับพื้นฐาน

2(1-2-3)

 

Basic Arabic

 

2100116

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

2(1-2-3)

 

English for Communication 2

 

 

 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                ไม่น้อยกว่า                  6            

 

หน่วยกิต

2100112

วิทยาการแห่งความสุข

2(1-2-3)

 

Happiness Study

 

2100113

สุนทรียวิจักขณ์

2(2-0-4)

 

Aesthetics Approach

 

2100114

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2(1-2-3)

 

Information for Life Long Learning

 

2100119

การพัฒนาตน

2(2-0-4)

 

Self Development

 

2100120

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต

2(1-2-3)

 

Aesthetics for Life

 

 

 

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า                   6

 

หน่วยกิต

2150101

สังคมภิวัตน์

2(2-0-4)

 

Socialization

 

2150102

การจัดการทางสังคม

2(2-0-4)

 

Social Management

 

2150103

ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ

2(1-2-3)

 

Life Skills and Public Conscious Mind

 

2150108

ทักษะในการดำเนินชีวิต

2(1-2-3)

 

Skills for Life

 

2150109

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย

2(1-2-3)

 

Life and Thai Culture

 

2100118

ความจริงของชีวิต

2(2-0-4)

 

Truth of Life

 

 

 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า  6

 

หน่วยกิต

4100101

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

2(1-2-3)

 

Mathematics in Daily Life

 

4100102

วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2(1-2-3)

 

Science for the Quality of Life Development

 

4100103

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน

2(1-2-3)

 

Information Technology in Daily Life

 

4100108

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

2(1-2-3)

 

Science in Daily Life

 

4100109

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2(1-2-3)

 

Sports for the Quality of Life Development

 

 

 

 

 

 

 

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน

ไม่น้อยกว่า

104

หน่วยกิต

 

2.1 เฉพาะด้านบังคับ

ไม่น้อยกว่า

96

หน่วยกิต

2135101

หลักกฎหมายเอกชน

2(2-0-4)

 

Principles of Private Law

 

2135102

หลักกฎหมายมหาชน

2(2-0-4)

 

Principles  of  Public Law

 

 

2135103

การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย

2(2-0-4)

 

Legal  Writing  and  Research

 

2135104

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3(3-0-6)

 

Law of Juristic Act and Contract

 

2135105

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

3(3-0-6)

 

Constitutional  Law  and  Political  Institution

 

2135106

กฎหมายอาญา 1

3(3-0-6)

 

Criminal  Law 1

 

2135207

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้

3(3-0-6)

 

Civil and Commercial Code : Obligation

 

2135208

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

2(2-0-4)

 

Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs Without Mandate  and Enrichment

 

2135209

กฎหมายอาญา 2

3(3-0-6)

 

Criminal  Law 2

 

2135210

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์      เช่าซื้อ ขายฝาก

3(3-0-6)

 

Civil and Commercial Code : Sale, Exchange, Gift and Hire of Property, Hire Purchase

 

2135211

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม      ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า

3(3-0-6)

 

Civil and Commercial Code : Hire of Services, Hire of Work, Carriages, Loan, Deposit Agency, Brokerage

 

2135212

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะตั๋วเงิน

2(2-0-4)

 

Civil and Commercial Code : Bills, Current Account

 

2135213

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ

2(2-0-4)

 

Civil and Commercial Code : Suretyship, Mortgage, Pledge

 

2135214

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดิน

3(3-0-6)

 

Civil and Commercial Code : Property and Land

 

2135215

กฎหมายอาญา 3

3(3-0-6)

 

Criminal  Law 3

 

2135316

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

2(2-0-4)

 

Civil and Commercial Code : Insurance

 

2135317

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท

3(3-0-6)

 

Civil and Commercial Code : Partnerships, Companies, Public Company Limited

 

2135318

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

3(3-0-6)

 

Criminal Procedure Code 1

 

2135319

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

3(3-0-6)

 

Civil Procedure Code 1

 

2135320

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

3(3-0-6)

 

Civil and Commercial Code : Family

 

2135321

กฎหมายปกครอง

3(3-0-6)

 

Administrative  Law

 

2135322

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

3(3-0-6)

 

Criminal Procedure Code 2

 

2135323

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

3(3-0-6)

 

Civil  and Commercial Code : Succession

 

2135324

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

3(3-0-6)

 

Civil  Procedure Code 2

 

2135325

กฎหมายลักษณะพยาน

2(2-0-4)

 

Law  of  Evidence

 

2135326

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

2(2-0-4)

 

Human  Rights  Law

 

2135439

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

3(3-0-6)

 

Public  International  Law

 

2135440

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

3(3-0-6)

 

Labour and Social Security Law

 

2135441

กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

3(3-0-6)

 

Bankruptcy and Rehabilitation Law

 

2135442

กฎหมายภาษีอากร

3(3-0-6)

 

Taxation Law

 

2135443

นิติปรัชญา

2(2-0-4)

 

Philosophy of Law

 

2135444

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

2(2-0-4)

 

Legal Profession

 

2135445

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

3(3-0-6)

 

Private International Law   

 

2135446

กฎหมายอิสลาม

3(3-0-6)

 

Islamic  Law

 

2135447

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

 

Law on  Intellectual  Property and  International Trade

 

2135448

การว่าความและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

2(2-0-4)

 

Lawyer Practice and legal document preparation Capital Letter

 

 

 

2.2 เฉพาะด้านเลือก                       ไม่น้อยกว่า              8

 

หน่วยกิต

2135327

กฎหมายลักษณะการปกครองท้องถิ่น

2(2-0-4)

 

Law  of  Local  Administration

 

2135328

หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย

2(2-0-4)

 

Accounting  for  Lawyers

 

2135329

กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว

2(2-0-4)

 

Law  of  Juvenile  Delinquency  and  Family  Cases

 

2135330

กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2(2-0-4)

 

Law of Natural Resources and Environmental Conservation

 

2135331

กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ

2(2-0-4)

 

Probation  and  Parole  Law

 

2135432

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

2(2-0-4)

 

Criminology  and  Penology

 

2135433

อนุญาโตตุลาการและวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

2(2-0-4)

 

Arbitration and Settlement of Commercial  Disqute  Resolution

 

2135434

กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย 

3(3-0-6)

 

Law of Islamic Administration in Thailand

 

2135435

นิติเวชศาสตร์

2(2-0-4)

 

Forensic  Medicine

 

2135436

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

2(2-0-4)

 

Law on Court Organization

 

2135437

กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

2(2-0-4)

 

International  Criminal  Law

 

2135438

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

2(2-0-4)

 

English  for  Lawyers

 

 

 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

 

ไม่น้อยกว่า

 

6

 

หน่วยกิต

             

                   ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้