รายวิชาหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 

3 รายวิชา 

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ดังนี้      

 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

       ไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า

15

หน่วยกิต

 

1) บังคับเรียน

 

12

หน่วยกิต

5100101

ภาษา ความคิด และการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

Language Thought and Communication

 

5100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร[*]

3(3-0-6)

 

Thai for Communication

 

5100103

ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ*

3(3-0-6))

 

Thai for Careers

 

5100105

ภาษาอังกฤษหรรษา

3(3-0-6)

 

English for Fun

 

5100106

การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์

3(3-0-6)

 

English Usage for Social Network

 

5100107

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้*

2(1-2-3)

 

English for Communication and  Learning Development

 

5100108

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1*  

2(1-2-3)

 

English for Communication 1

 

5100109

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2* 

2(1-2-3)

 

English for Communication 2

 

5100113

ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ    

2(1-2-3)

 

Technology and Media Literacy

 

 

2) เลือกเรียน                           ไม่น้อยกว่า           3                    

หน่วยกิต

5100104

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย

3(3-0-6)

 

Developments of Thai Speaking and  Writing Skills

 

5100110

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

 

English Communication Skills Development

 

5100111

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

Chinese for Communication

 

5100112

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

 

Melayu for Communication

 

 

 

1.2 กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต                        ไม่น้อยกว่า           6           

 

หน่วยกิต

 

  1. วิชาบังคับ                                                  3

หน่วยกิต

5100116

อยู่ดี กินดี มีสุข

3(3-0-6)

 

Well-being

 

           

 

 

 

5100117

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน[2]

3(3-0-6)

 

Science in Daily Life

 

 

  1. วิชาเลือก                           ไม่น้อยกว่า          3

หน่วยกิต

5100114

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ

3(3-0-6)

 

Information Technology for  Presentation

 

5100115

เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน*

3(3-0-6)

 

Information Technology in Daily Life

 

5100118

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน*

3(3-0-6)

 

Mathematics in Daily Life

 

5100119

การบริหารร่างกาย

1(0-2-2)

 

Body Exercise

 

5100120

การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต*

2(1-2-3)

 

Sports for the Quality of  Life Development

 

5100121

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6)

 

King’s Philosophy for Local  Development

 

5100122

ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย

3(3-0-6)

 

Introduction of Ethics and Wealth

 

5100123

ความงดงามแห่งตน

3(3-0-6)

 

Beauty of Life

 

5100124

ก้าวสู่โลกกว้าง

2(1-2-3)

 

Step to the World

 

5100125

ความจริงของชีวิต*

3(3-0-6)

 

Truth of Life

 

5100126

การพัฒนาตน*                    

2(2-0-4)

 

Self Development

 

5100127

สุนทรียภาพเพื่อชีวิต*           

3(3-0-6)

 

Aesthetics for Life

 

 

5100128

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย[3]      

2(1-2-3)

 

Life and Thai Culture

 

 

 

1.3 กลุ่มวิชาพลเมืองโลก                 ไม่น้อยกว่า                   6

 

หน่วยกิต

 

 

  1. วิชาบังคับ                                                    3

 

หน่วยกิต

5100129

พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ

3(3-0-6)

 

Multiculture  and Peace

 

 

 

  1. วิชาเลือก                                                     3

 

หน่วยกิต

5100130

ทักษะชีวิตเพื่อสังคม

3(3-0-6)

 

Life Skill for Society

 

5100131

สังคมภิวัตน์*

3(3-0-6)

 

Socialization

 

 

 

1.4 กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ        ไม่น้อยกว่า                  3

 

หน่วยกิต

 

  1. คณะครุศาสตร์                                             3

หน่วยกิต

5100132

ครูแห่งแผ่นดิน

3(3-0-6)

 

Teachings of King Rama The Nine

 

 

  1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    3

หน่วยกิต

5100133

วิถีไทย วิถีถิ่น  

 

 

Thai and Local Ways

 

 

  1. คณะวิทยาการจัดการ                                     3

หน่วยกิต

5100134

ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

 

 

Young Enterpreneurs

 

 

  1. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร            3

หน่วยกิต

5100135

วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น

 

 

Science for Community

 

 

2.หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากฎหมาย)

ไม่น้อยกว่า

98

หน่วยกิต

 

2.1 วิชาแกนหรือวิชาบังคับ

ไม่น้อยกว่า

86

หน่วยกิต

2135101

หลักกฎหมายเอกชน

2(2-0-4)

 

Principles of Private Law

 

2135102

หลักกฎหมายมหาชน

2(2-0-4)

 

Principles  of  Public Law

 

2135103

การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย

2(2-0-4)

 

Legal  Writing  and  Research

 

 

 

2135104

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3(3-0-6)

 

Law of Juristic Act and Contract

 

2135105

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

3(3-0-6)

 

Constitutional  Law  and  Political  Institution

 

2135106

นิติปรัชญา

2(2-0-4)

 

Philosophy of Law

 

2135107

กฎหมายอาญา 1

3(3-0-6)

 

Criminal  Law 1

 

2135208

กฎหมายอาญา 2

3(3-0-6)

 

Criminal  Law 2

 

2135109

เอกเทศสัญญา 1

3(3-0-6)

 

Specific Contracts 1

 

2135210

เอกเทศสัญญา 2

3(3-0-6)

 

Specific Contracts 2

 

2135211

เอกเทศสัญญา 3

2(2-0-4)

 

Specific Contracts 3

 

2135112

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้

3(3-0-6)

 

Civil and Commercial Code : Obligation

 

2135113

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

2(2-0-4)

 

Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs Without Mandate  and Enrichment

 

2135214

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะตั๋วเงิน

2(2-0-4)

 

Civil and Commercial Code : Bills, Current Account

 

2135215

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินและที่ดิน

3(3-0-6)

 

Civil and Commercial Code : Property and Land

 

2135216

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหุ้นส่วนและบริษัท

3(3-0-6)

 

Civil and Commercial Code : Partnerships, Companies, Public Companies Limited

 

2135217

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3(3-0-6)

 

Criminal Procedure

 

2135218

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

3(3-0-6)

 

Civil Procedure Code 1

 

2135319

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

2(2-0-4)

 

Civil  Procedure Code 2

 

2135320

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัว

3(3-0-6)

 

Civil and Commercial Code : Family

 

2135321

กฎหมายปกครอง

3(3-0-6)

 

Administrative  Law

 

2135322

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

3(3-0-6)

 

Civil  and Commercial Code : Succession

 

2135323

กฎหมายภาษีอากร

3(3-0-6)

 

Taxation Law

 

2135324

กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

3(3-0-6)

 

Bankruptcy and Rehabilitation Law

 

2135325

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

2(2-0-4)

 

Public International Law   

 

2135326

กฎหมายอิสลาม[4]

3(3-0-6)

 

Islamic  Law

 

2135434

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

3(3-0-6)

 

Private  International  Law

 

2135435

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

3(3-0-6)

 

Labour and Social Security Law

 

2135436

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

2(2-0-4)

 

English  for  Lawyers

 

2135437

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

2(2-0-4)

 

Legal Profession

 

2135438

การว่าความและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

2(2-2-4)

 

Lawyer Practice and Legal Document Preparation Capital Letter

 

2135439

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์

5(450)

 

Professional Experience in Law

 

 

    2.2 วิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเลือกทางกฎหมาย  ไม่น้อยกว่า      12

หน่วยกิต

2135327

กฎหมายลักษณะพยาน

2(2-0-4)

 

Law  of  Evidenc

 

2135328

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

2(2-0-4)

 

Human  Rights  Law

 

2135329

กฎหมายลักษณะการปกครองท้องถิ่น

2(2-0-4)

 

Law  of  Local  Administration

 

2135330

หลักการบัญชีสำหรับนักกฎหมาย

2(2-0-4)

 

Accounting  for  Lawyers

 

2135331

กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชน และคดีครอบครัว

2(2-0-4)

 

Law  of  Juvenile  Delinquency  and  Family  Cases

 

2135332

กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2(2-0-4)

 

Law of Natural Resources and Environmental Conservation

 

2135333

กฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ

2(2-0-4)

 

Probation  and  Parole  Law

 

2135440

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

2(2-0-4)

 

Criminology  and  Penology

 

2135441

อนุญาโตตุลาการและวิธีการระงับข้อพิพาททางธุรกิจ

2(2-0-4)

 

Arbitration and Settlement of Commercial  Dispute  Resolution

 

2135442

กฎหมายว่าด้วยกิจการอิสลามในประเทศไทย[5] 

3(3-0-6)

 

Law of Islamic Administration in Thailand

 

2135443

นิติเวชศาสตร์

2(2-0-4)

 

Forensic  Medicine

 

2135444

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

2(2-0-4)

 

Law on Court Organization

 

2135445

กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

2(2-0-4)

 

International  Criminal  Law

 

2135446

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

2(2-0-4)

 

Law on  Intellectual  Property and  International Trade

 

2135447

กฎหมายความมั่นคง*

3(3-0-6)

 

Security Law

 

 

 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

 

ไม่น้อยกว่า

 

6

 

หน่วยกิต

                   ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้

 

 

[*]หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าขึ้นไป

หมายเหตุ * หมายถึงวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร

หมายเหตุ * หมายถึงวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตร

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด