จำนวนหน่วยกิต/รูปแบหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

แผนการศึกษา

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

10 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2135101

หลักกฎหมายเอกชน

2(2-0-4)

2135102

หลักกฎหมายมหาชน

2(2-0-4)

2135103

การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย

2(2-0-4)

รวม

16 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2        

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

10 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2135104

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3(3-0-6)

2135105

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

3(3-0-6)

2135106

กฎหมายอาญา 1

3(3-0-6)

รวม

19 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2135207

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้

3(3-0-6)

2135208

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

2(2-0-4)

2135209

กฎหมายอาญา 2

3(3-0-6)

2135210

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ      ขายฝาก

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

20 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

4 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2135211

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย      จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม    ฝากทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า

3(3-0-6)

2135212

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะตั๋วเงิน

2(2-0-4)

2135213

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย        ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ

2(2-0-4)

2135214

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์สินและที่ดิน

3(3-0-6)

2135215

กฎหมายอาญา 3

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

20 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2135316

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ประกันภัย

2(2-0-4)

2135317

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย หุ้นส่วนและบริษัท

3(3-0-6)

2135318

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

3(3-0-6)

2135319

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

3(3-0-6)

2135320

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ครอบครัว

3(3-0-6)

2135321

กฎหมายปกครอง

3(3-0-6)

รวม

17 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2135322

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

3(3-0-6)

2135323

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

3(3-0-6)

2135324

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

3(3-0-6)

2135325

กฎหมายลักษณะพยาน

2(2-0-4)

2135326

กฎหมายสิทธิมนุษยชน

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะด้านเลือก

4 หน่วยกิต

รวม

17 หน่วยกิต

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2135439

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

3(3-0-6)

2135440

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

3(3-0-6)

2135441

กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

3(3-0-6)

2135442

กฎหมายภาษีอากร

3(3-0-6)

2135443

นิติปรัชญา

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะด้านเลือก

2 หน่วยกิต

รวม

16 หน่วยกิต

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต น(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

2135444

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

2(2-0-4)

2135445

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

3(3-0-6)

2135446

กฎหมายอิสลาม

3(3-0-6)

2135447

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

2135448

การว่าความและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

2(2-0-4)

วิชาเฉพาะด้านเลือก

2 หน่วยกิต

รวม

15 หน่วยกิต