แผนการศึกษาของหลักสูตร

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

แผนการศึกษานักศึกษาภาคปกติ

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1      

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากฎหมาย)

2135101

หลักกฎหมายเอกชน

2(2-0-4)

2135102

หลักกฎหมายมหาชน

2(2-0-4)

2135103

การเขียนและการค้นคว้าทางกฎหมาย

2(2-0-4)

2135104

กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

3(3-0-6)

2135105

กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง

3(3-0-6)

รวม

18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2       

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากฎหมาย)

2135106

นิติปรัชญา

2(2-0-4)

2135107

กฎหมายอาญา 1

3(3-0-6)

2135109

เอกเทศสัญญา 1

3(3-0-6)

2135112

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้

3(3-0-6)

2135113

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

2(2-0-4)

รวม

19 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1      

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากฎหมาย)

2135208

กฎหมายอาญา 2

3(3-0-6)

2135210

เอกเทศสัญญา 2

3(3-0-6)

2135214

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะตั๋วเงิน

2(2-0-4)

2135211

เอกเทศสัญญา 3

2(2-0-4)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

19 หน่วยกิต

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2      

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากฎหมาย)

2135215

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ทรัพย์สินและที่ดิน

3(3-0-6)

2135216

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย หุ้นส่วนและบริษัท

3(3-0-6)

2135217

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

3(3-0-6)

2135218

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี

 

3 หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1      

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

 

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากฎหมาย)

2135319

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2

2(2-0-4)

2135320

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย ครอบครัว

3(3-0-6)

2135321

กฎหมายปกครอง

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเลือกทางกฎหมาย

 

 

4 หน่วยกิต

รวม

18 หน่วยกิต

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2      

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากฎหมาย)

2135322

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก

3(3-0-6)

2135423

กฎหมายภาษีอากร

3(3-0-6)

2135324

กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ

3(3-0-6)

2135325

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

2(2-0-4)

2135326

กฎหมายอิสลาม

3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเลือกทางกฎหมาย

 

 

4 หน่วยกิต

รวม

18 หน่วยกิต

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1      

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากฎหมาย)

2135434

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

3(3-0-6)

2135435

กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

3(3-0-6)

2135436

ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

2(2-0-4)

2135437

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

2(2-0-4)

2135438

การว่าความและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย

2(2-2-4)

วิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเลือกทางกฎหมาย

 

 

4 หน่วยกิต

รวม

16 หน่วยกิต

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2      

หมวดวิชา

รหัสวิชา/ชื่อวิชา

หน่วยกิต

(ท-ป-อ)

หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากฎหมาย)

2135439

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิติศาสตร์

5(450)

รวม

5 หน่วยกิต

       

 

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด