อาชีพที่สามมารถประกอบอาชีพได้หลังศึกษาจบ

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 ผู้พิพากษา

2 อัยการ

3 ทนายความ

4 เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม เจ้าพนักงานศาลปกครอง เจ้าพนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าพนักงานศาลทหาร

5 เจ้าพนักงานรัฐสภา

6 นิติกรและที่ปรึกษากฎหมาย

7 ปลัดอำเภอและนายอำเภอ

8 นายทหารพระธรรมนูญ หรือ นายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ

9 ตำรวจ

10 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานสถานพินิจฯ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานคุมประพฤติ

11 ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

12 นักวิชาการ อาจารย์