อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

19 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) หลักสูตร

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 ผู้พิพากษา

2 พนักงานอัยการ

3 ทนายความ

4 เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม เจ้าพนักงานศาลปกครอง เจ้าพนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเจ้าพนักงานศาลทหาร

5 นิติกรและที่ปรึกษากฎหมาย

6 ปลัดอำเภอและนายอำเภอ

7 เจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น สายงานป้องกันปราบปราม สายงานพนักงานสอบสวน และสายงานอำนวยการ เป็นต้น

8 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ เจ้าพนักงานสถานพินิจฯ เจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานคุมประพฤติ

9 ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

10 นายทหารพระธรรมนูญ หรือ นายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ

11 เจ้าหน้าที่บุคคล

12 เจ้าพนักงานรัฐสภา

13 อื่น ๆ