นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

23 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
วันนี้ เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต รหัส 58 นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอถึงการนำหลักกฎหมาย ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีที่ได้รับไปปรับใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษานั้นทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังกล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงาน ความประทับใจ ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะออกไปอำนวยความยุติธรรมในสังคม ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ทางหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอขอบคุณทางหน่วยฝึกประสบการณ์ทุก ๆ แห่งที่ได้มอบโอกาสอันล้ำค่ายิ่งแก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา