ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบภาคี)

12 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบภาคี) สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562