ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2562

30 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ - กรอกข้อมูลผ่านระบบ eduservice.yru.ac.th/entrance พร้อมปริ้นท์ด้วยกระดาษ A4 สีเหลือง - อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษาม.ราชภัฏยะลา นามสกุลไฟล์ .jpg - หลักฐานแสดงผลสำเร็จการศึกษา ตามคุณสมบัติของแต่ละหลักสูตร - รูปถ่ายปัจุบัน (ในเครื่องแบบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา) จำนวน 1 รูป - สำเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ - เงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา จำนวน 1,000 บาท - เงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 8,500 บาท - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เครื่องแบบนักศึกษา ค่าอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ประมาณ 2,000 บาท หมายเหตุ - กรอกข้อมูล ระบบรายงานตัว(จำเป็นต้องแนบไฟล์รูปถ่ายชุดเครื่องแบบนักศึกษา) http://eduservice.yru.ac.th/entrance/