หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษากฎหมายอื่น

6 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษากฎหมายอื่น ชั้นปีที่ ๓ โครงการพัฒนาการฝึกทักษะวิชาชีพโดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายฌานันท์ พัฒน์ใหญ่ยิ่ง อาจารย์ประจำแผนกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ทักษะการพูดนำเสนอและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาวิชาชีพนิติศาสตร์”

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนานักศึกษาวิชาชีพนิติศาสตร์ให้มีทักษะทางด้านการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ