หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเสวนาทางวิชาการ "กฎหมายลักษณะพยาน"

2 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ "กฎหมายลักษณะพยานเกี่ยวกับพยานวัตถุ พยานบุคคล และพยานนิติวิทยาศาสตร์" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกรียติจากร้อยตำรวจเอกสาธิต สุรัตนสัญญา และร้อยตำรวจเอกเกรียติชัย นัคเร เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้